Bestill time

Vi har online timebestilling. For å gi best mulig hjelp er det ønskelig med én problemstilling per konsultasjon. Hastetimer kan bestilles på telefon samme dag, og vi anbefaler alle som trenger hastetime å ringe fra morgenen av. Telefonen betjenes fra kl.8.30-11.00 og 13.00-14.30.

Mobiltelefonnummeret ditt må være registrert hos oss for å bruke internett-tjenesten. Det finnes også en app for iPhone og Android hvor du kan bestille og avbestille timer.

appstoreiphone188  appstoreiandroid188

For gravide: Første svangerskapskontroll er i uke 12. Deretter bes man bestille time hos fastlege eller jordmor for kontroll i uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Husk å alltid ha med urinprøve (midtstrømsprøve, morgenurin – oppbevares i kjøleskap fram til man skal til legekontoret) og helsekort for gravide.

Alle pasienter: Ved mistanke om urinveisinfeksjon, alltid ta med midtstrøms morgenurinprøve (oppbevares i kjøleskap fram til du skal til legekontoret).

Henvisninger: For henvisning til privatpraktiserende spesialist, psykolog eller sykehus må du til time hos din fastlege. Mottakerne er avhengige av gode henvisninger for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer man at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente lenger), eller at sykehuset må innhente flere opplysninger (som også tar tid). For henvisning til fysioterapeut kan du få dette uten time dersom din forrige henvisning til fysioterapeut ikke er eldre enn ett år gammel, og det gjelder samme problemstilling.

Gynekologisk undersøkelse: Celleprøver kan tas av din fastlege. Fastlegene kan også sette inn eller fjerne spiraler. Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til privatpraktiserende gynekolog for dette, med mindre det finnes andre tilstander som trenger vurdering av gynekolog. Man har mulighet til å benytte gynekolog uten refusjon, hvor man betaler alle kostnadene selv (man bestiller da time direkte hos privatpraktiserende gynekolog).

Sykemelding: For vurdering av sykmelding må du til time hos din fastlege eller annen lege på legekontoret. Legen kan skrive sykmelding fra den dagen du tok kontakt grunnet sykdommen din. For å kunne vurdere dette, må legen ha et grunnlag for å attestere at dette er tilfellet (observasjonsgrunnlag). Legens oppgave er vurdere din arbeidsførhet. For å kunne sykmeldes må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade. Mange som er syke har restarbeidsevne og kan derfor ha nytte av gradert sykmelding, hvor man arbeider kortere dager eller har sykedager innimellom. Mer om sykmelding finner du på NAVs siderSykemelding ved dødsfall i famile o.a.: Det er normalt ikke mulig å få sykmelding ved dødsfall, men ved spesielle omstendigheter kan dette likevel være aktuelt. De fleste arbeidsgivere innvilger velferdspermisjon ved dødsfall i nær familie. Sykemelding ved barns sykdom: Det er ikke mulig å få sykmelding for barns sykdom, sykmelding kan man kun få ved egen sykdom. Man skal ved barns sykdom bruke omsorgsdager (10 dager med sykt barn). For enkelte kroniske lidelser hos barn, hvor det er forventet at barnet vil være mer syk enn andre barn, kan man søke NAV om utvidet antall omsorgsdager (ytterligere 10 dager). For barn innlagt i sykehus eller som er utskrevet av sykehus, hvor barnet må ha tilsyn døgnet rundt av foreldre kan man søke om pleiepenger. Sykehuset har informasjon og egne skjema om pleiepenger.

Egenmelding: Hvis mulig skal man bruke egenmelding framfor sykemelding. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Det må være minst 16 dager siden du sist var fraværende fra arbeid og brukte egenmelding før du kan bruke ny egenmelding. Du kan være borte fra jobb i inntil tre dager, inntil fire ganger i året, ved bruk av egenmelding, gitt at ikke arbeidsgiver er en IA-bedrift (IA = inkluderende arbeidsliv). Da kan du være borte i inntil 8 dager per egenmeldingsperiode, oppad begrenset til 24 dager per år. Dersom du ønsker gradert fravær må du ha sykemelding. Du kan heller ikke bruke egenmelding dersom du er gradert sykemeldt. Bruk av egenmelding sparer samfunnet for å måtte bruke leger for å vurdere kortvarig sykdom som går over av seg selv. Mer om egenmelding finner du på NAVs sider.

Fravær videregående skole: Nye fraværsregler for videregående skoler gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom. De nye reglene er tilgjengelig her. Det er vikitig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10%-fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter. Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring. Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte (unntak gjøres ved svært smittsomme tilstander som oppkast/diare). Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må møte på legekontoret den dagen man er syk. Om man trenger legeerklæring for kronisk sykdom/sykdom som sannsynligvis vil medføre økt risiko for fravær i en slik grad av 10%-grensen vil kunne overstiges, må man bestille time. Dette haster ikke og det må påregnes noen ukers ventetid for time.